Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Stenåldern i Östersjön

Stenåldern i Östersjön

Innehåll

Lektionen berättar om varför land blev hav och hur havsbotten kan bevara sjutusen år gamla föremål. Om föremålen legat på land hade de varit försvunna sedan länge. Fynden från danska Tybrind Vigs havsbotten har gett ny kunskap om livet under mesolitikum, mellersta stenåldern. Här finns rester av några av Europas äldsta tyger och några av de första keramikkärlen som tillverkades i Skandinavien, en del skärvor fortfarande med spår av mat! Fynden berättar om jakt och fiske, om färdmedel, kläder, redskap och om dåtidens ficklampor samt om en ung kvinnans grav med ett spädbarn.

Lektionen förklarar varför havsbotten nu snabbt förändras på grund av miljöproblemen i Östersjön, vilket får till följd att många arkeologiska föremål på botten förstörs. Miljöproblem tillsammans med överfiske hotar idag havets rika fauna, som en gång var förutsättningen för livet i Tybrind Vig.

 

Det här kan eleverna lära sig

- varför havet kan dränka landområden.
- varför Östersjön är en skattkammare där mycket gamla föremål bevaras bra.
- att gamla föremål kan berätta mycket om hur människor levde förr.
- hur människan gjorde för att överleva utan affärer och köpcentra, enbart av naturen.
- att människan under stenåldern var lika smarta som vi.
- att människor alltid visat omsorg för sina kära.
- vilka likheter och skillnader det finns mellan livet under stenåldern och idag.

 

Uppgifter för eleverna

Elevfrågorna i slutet handlar bland annat om att jämföra sitt eget liv med stenåldersmänniskornas liv. Många av svaren och tankarna som väcks hos eleverna kan vara personliga, därför kan det vara bra att låta eleverna först diskutera två och två eller i mindre grupper.

Vid fråga 15 kan man låta grupper om 4-5 elever undersöka vilka föremål de har i fickorna och vilka kläder som kanske kommer finnas kvar om 1000 år, och hur de kommer att tolkas av framtidens arkeologer.

 

Anknytning till läroplaner

Lgr22

Historia

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
  • förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
  • förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften

Centralt innehåll i Lgr22

Historia

årskurs 1-3

  • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

årskurs 4-6

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Geografi

årskurs 4-6

Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer

Biologi

årskurs 4-6

 Natur och Miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Slöjd

årskurs 4-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Centralt innehåll för Lgy11

Historia

Syfte

  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer


Historia 1b

  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-19