Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Kronojakten Simpan
Pressmeddelande
2022-03-10

Sex örlogsskepp från 1600- och 1700-talen identifierade utanför Karlskrona

Marinarkeologerna på Vrak – Museum of Wrecks har nyligen utforskat och identifierat sex vrak på botten i Blekinge skärgård. Skeppen har sänkts i Djupasund utanför den viktiga örlogsstaden Karlskrona för att skydda staden och hindra från angrepp sjövägen. De här spännande vraken kommer att ingå i världsarvet Örlogsstaden Karlskronas planerade dykpark.

Att det legat vrak på botten i Djupasund mellan öarna Tjurkö och Sturkö har länge varit känt. Men ingen har vetat hur många och vilka de varit. Nu har Vraks marinarkeologer undersökt och kunnat identifiera vraken: De gigantiska linjeskeppen Enigheten (det tredje största under 1600-talet) och Wasa, fregatten Södermanland, skärgårdsfartyget Disa, brigantinen Pollux samt kronojakten Simpan. Det är fartyg med långa och intressanta historier som fått avsluta sina ”karriärer” med att tjäna som spärr för att skydda Karlskrona örlogsstad.

– Att äntligen kunna identifiera de här örlogsskeppen känns stort! Det finns få motsvarigheter till spärren i Djupasund, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

Området kartlades med ett så kallat multibeam-ekolod. Karteringen visade sex troliga vrak inom undersökningsområdet och några andra historiska lämningar.

– Med hjälp av karteringen kunde vi koncentrera det arkeologiska arbetet och dokumentera vraken mer systematiskt, berättar Patrik Höglund, marinarkeolog på Vrak.

Därefter jämförde arkeologerna det som kom fram vid undersökningen med arkivuppgifter som berättar om sänkta skepp i Djupasund. Vraken är ett tidigare ofta förbisett källmaterial.

– Istället för att spekulera i vad som gömmer sig på botten, kan vi nu med hjälp av arkeologisk dokumentation få fram fakta kring vraken i Djupasund, fortsätter Patrik Höglund.

Resultat av undersökningarna
Den arkeologiska dokumentationen, arkivmaterialet, liksom träproverna som togs på vraken kunde tillsammans ringa in deras sannolika identiteter.

– Genom den gemensamma satsningen på projekt Världsarvets g(l)ömda vrak, har nu i stort sett alla vrak blivit identifierade. De vittnar om en omtumlande tid i Blekinges historia, bland annat har de varit involverade i sjöslag med såväl ryssen som dansken på 1700- och 1800-talen, säger Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie på Länsstyrelsen Blekinge.

Arkivstudier visar att skeppen har deltagit i expeditioner till de så kallade Barbaresk-staterna vid Nordafrikas kust och i handelsfärder ända till det fjärran Kina.

Skeppen och örlogsvarvet är också avgörande för förståelsen av varför staden Karlskrona anlades och finns till. Några av Sveriges mest berömda skeppsbyggmästare, som Charles Sheldon, Harald Sohlberg och Fredrik Henrik af Chapman, finns representerade i vrakspärren i Djupasund.

– Dessa skepp är pusselbitar till att Karlskrona ser ut som det gör idag. Vrakens historia behöver lyftas till ytan för att förstå världsarvets helhet, säger Jim Hansson.

Förutom de sex vraken påträffades olika anläggningar, dels en stenhög i form av en pyramid med en intilliggande träkonstruktion, dels pålrader och träkonstruktioner som använts i samband med sänkningarna av skeppen.

– Det är riktigt häftigt att kunna knyta vraken och lämningarna till historiska händelser, som exempelvis när engelska flottan hotade Karlskrona. Det ger en extra dimension till platsen, säger Jim Hansson.

Resultaten från förundersökningen i Djupasund utgör även en del i forskningsprogrammet Den glömda flottan – Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850.

Dykparken
De nu identifierade vraken berikar den dykpark som planeras inom projektet Världsarvets g(l)ömda vrak i Karlskrona. En dykpark är ett besöksmål under vattnet som ger en stor kultur- eller naturupplevelse. I Östersjön finns naturliga förutsättningar för dykparker med välbevarade äldre vrak och intressanta naturmiljöer.

Marinarkeologerna vid Vrak har vid Djupasund tagit fram ett förslag till en dykled där sportdykare kan se olika spännande och intressanta detaljer som berättar något om skeppen. Det kommer att anordnas guidade dykningar, och även icke-dykare ska kunna ta del av vad som finns under vattenytan med hjälp av informationsskyltar.

– Dessa nya upptäckter tillför nya, spännande berättelser till Karlskronas maritima historia och stärker Karlskronas varumärke och attraktionskraft som turistmål, säger Monica Frisk, projektledare för Världsarvets g(l)ömda vrak i Karlskrona.

 

 

FAKTA

Sänkta skepp

Södermanland/Grip/Gripen
Linjeskeppet Södermanland byggdes i Stockholm och sjösattes 1749. Södermanland var drygt 42 meter lång och 11,3 meter bred och hade en besättning om cirka 450 man. Bestyckningen bestod av drygt 50 kanoner. Senare byggdes Södermanland om till fregatt och döptes om till Grip (senare Gripen). Skeppet gjorde flera seglatser till Medelhavsområdet. Under Gustav III:s ryska krig deltog fartyget i många drabbningar. År 1810 sänktes skeppet i Djupasund.

Enigheten/Konung Fredrik
Det tredäckade linjeskeppet Enigheten sjösattes 1696 i Karlskrona och var då ett av de största fartygen i den svenska flottan. Skeppet var drygt 51 meter långt och 12,5 meter brett med över 700 man i besättningen. Under det stora nordiska kriget var Enigheten bestyckad med drygt 90 kanoner och deltog i flera sjöslag. Enigheten döptes senare om till Konung Fredrik och byggdes om till en tvådäckare. År 1785 sänktes skeppet i Djupasund.

Wasa
Linjeskeppet Wasa byggdes i Karlskrona och sjösattes 1778. Konstruktör var Fredrik Henrik af Chapman. Wasa var 48,4 meter lång och 13,6 meter bred. Bestyckningen uppgick till 60 kanoner och besättningen var på cirka 550 man.

Wasa deltog i många sjöslag under kriget mot Ryssland 1788–1790. År 1803 såldes skeppet till Ostindiska kompaniet. Wasa gjorde en resa till Kina, men återköptes 1808 i samband med det finska krigets utbrott. Wasa sänktes 1836 i Djupasund.

Disa
Skärgårdsfartyget Disa sjösattes 1764 i Sveaborg, Finland. Fartyget var den minsta typen, en så kallad ”Pojama”, av det som ofta kallas skärgårdsfregatter, en typ av skepp avsedda att användas i skärgårdsmiljöer. Disa var 23,75 meter lång och 5,5 meter bred. Besättningen uppgick till 105 man och skeppet var bestyckat med 18 kanoner, de flesta små.

Simpan
Det finns inga kända uppgifter om när eller var skeppet ska ha byggts. Det finns för närvarande heller inga uppgifter om skeppets levnadshistoria.

Pollux
År 1741 sjösattes brigantinen Pollux i Karlskrona. Skeppet var 28,4 meter långt och 7,1 meter brett. En brigantin var ett tvåmastat fartyg med gaffelsegel på den aktra masten som även utgjorde skeppets stormast. På den förliga masten satt råsegel. Pollux var bestyckad med 18 lätta kanoner och sänktes i Djupasund 1785. 

 

Oroligheter och fartygsspärrar
Flera av fartygen i Djupasund har sänkts i samband med hot mot Karlskrona och flottan. Ett exempel är från 1810 då den engelska flottans fartyg hotade att attackera Karlskrona. Svenskarna förberedde sig och sänkte ett antal fartyg i inloppen, bland annat i Djupasund.

Karlskrona
Karlskrona örlogsstation anlades på 1680-talet, då man flyttade örlogsbasen med skeppsvarv från Stockholm. Sverige kunde då komma närmare huvudfienden Danmark och snabbare agera i södra Östersjön, vilket hade aktualiserats efter det för flottan katastrofala skånska kriget 1675–1679.

Skeppen och örlogsvarvet är helt avgörande för förståelsen av varför Karlskrona anlades och finns till. Under ytan är de många vraken en påtaglig del i det som idag är världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Världsarvets g(l)ömda vrak i Karlskrona
Åren 2020–2021 utförde Vrak en arkeologisk förundersökning på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Resultaten ligger till grund för planeringen av att anlägga en dykpark i Djupasund, inom projektet Världsarvets g(l)ömda vrak.

Förundersökningen omfattade ett område med fartygslämningar i Djupasund mellan Tjurkö och Sturkö, Karlskrona kommun. Uppdraget var att dokumentera, avgränsa och om möjligt identifiera vraken som ligger på platsen. Dessutom har ett förslag till en dykled tagits fram.

Medverkande i projektet Världsarvets g(l)ömda vrak är Karlskrona kommun (projektägare), Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Marinmuseum/Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), Marinen, Blekinge Museum, Visit Karlskrona och Visit Blekinge.

Den glömda flottan – Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850
Resultaten från förundersökningen i Djupasund utgör även en del i forskningsprogrammet Den glömda flottan – Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850, som är ett samarbete mellan CEMAS vid Stockholms universitet, SMTM samt Museiverket i Finland. Forskningsprogrammet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Läs mer här.

 

FILM

Rörlig undervattensfilm som visar Enigheten, Södermanland/Gripen och Wasa, finns att hämta via denna länk. Foto: SMTM. Hämta här. Se film här.

 

KONTAKT

Vid frågor, kontakta:

Jim Hansson, marinarkeolog Vrak. jim.hansson@smtm.se Telefon: 070-929 95 69.

Patrik Höglund, marinarkeolog Vrak. patrik.hoglund@smtm.se Telefon: 070-602 77 96.

Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie Länsstyrelsen Blekinge län. karl-oskar.erlandsson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 02 27.

Monica Frisk, projektledare Världsarvets g(l)ömda vrak i Karlskrona. monica.frisk@gmail.com Telefon: 070-36 53 04.

Cecilia Eriksson, kommunikatör Vrak. cecilia.eriksson@smtm.se Telefon: 076-607 58 78.

Vrak – Museum of Wrecks
Vrak är ett nytt museum som berättar om Östersjöns unika vrak och lämningar. Vrak är syster till Vasamuseet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona samt en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Vrak tar deras berättelser till ytan, men låter vraken och föremålen ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Det nya museet är ett nav för marinarkeologi, nya upptäckter och forskning runt hela Östersjön.

Adress: Djurgårdsstrand 17, Djurgården, Stockholm.
www.vrak.se