Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Tipsbank för lärare

Om man på en skola, i ett arbetslag eller som enskild lärare, vill dra nytta av att inom olika ämnen jobba med samma tema och kontext för att öka elevens upplevelse av sammanhang, kan man i vår tipsbank få uppslag till innehåll och metoder.

Det vi benämner som tips och idéer är inte färdiga koncept eller lektioner, det får ni utveckla vidare själva. Förslagen i vår långa lista bygger på våra tidigare erfarenheter eller uppslag vi fått när vi arbetat ämnesövergripande.

I nuläget har vi valt att inte ha med ämnet historia i tipsbanken eftersom ämnet historia är navet, det ämne som övrigt arbete utgår ifrån. Våra exempel nedan är alltså förslag på hur man kan koppla samman och bygga en metodisk väv över ämnesgränser med kulturarvs- och hållbarhetsfrågor.

Vi uppskattar att ni som jobbar med vårt material eller har egna idéer och metoder vill dela med er till andra. Ni kan skicka era förslag och synpunkter till: fredrik.lundgren@smtm.se

På det sättet kommer vi alla bidra med våra erfarenheter och fortsätta med att hålla metodutvecklingen levande.

 

Se hur du kan arbeta med Östersjöns klassrum

Film om Vraks samarbete med Sunnadalskolan i Karlskrona. I denna inspirationsfilm berättar de hur Östersjöns miljö och historia stimulerat till ämnesövergripande arbeten.

Bild

 • Marinmåleri.

 • Studier av marina djur och växter.

 • Tekniker för gestaltning av vatten, på ytan och under ytan. Laveringar och transparens.

 • Gestalta en marinarkeologisk fyndplats tredimensionellt i exempelvis: lera, gips, papier-maché.

 • Gestalta ett av skeppsbrotten i dyk i historien i en serie med bilder.

 • Ett diorama, en tredimensionell modell för vattnets kretslopp.

 • Bilder för påverkan och information, exempelvis: rädda de marina miljöerna, rädda Östersjön, rädda torsken, respektera och skydda kulturarv och historiska lämningar.

Hem- och konsumentkunskap

 • Praktisk tillämpning av äldre bevarandemetoder av livsmedel exempelvis rökning, saltning, torkning syrning (även kemi). Jämför med i dag. Hur rätter och måltidskultur präglats av just möjligheten att bevara livsmedel.

 • Hushållning och tillvaratagande av råvaror för och nu. Jämför kunskapen då och nu. Det som i dag klassas som avfall vid slakt och rensning, hur togs det tillvara förr, hur tas det tillvara i dag? Hållbarhetsaspekter på detta?

 • Inventering av våra möjligheter att som konsument göra aktiva val för att orsaka så lite belastning på miljön som möjligt.

 • Studier av spisordningen på ett äldre örlogsfartyg. Vad bestod maten av? Räkna ut energiinnehåll, jämför med en vuxen människas behov. Aspekter på mathygien ombord på äldre fartyg.

Fler bra tips

Marinmuseums utställning "Livet ombord" som beskriver hur livet kan ha sett ut på ett örlogsskepp.

Se även filmen "Mat ombord - inget för finsmakare" (svensk text) som beskriver vad man åt på de svenska krigsfartygen under 1700-talet.

Gå till Marinmuseum.se (extern länk)

Idrott och hälsa

 • Skeppsbrott.

 • Simundervisning, vatten och badvett.

 • Livräddning, första hjälpen, att hantera nödsituationer i naturen och till sjöss.

 • Orientering i terräng, kartkunskap kompass.

Matematik

 • Jordens koordinatsystem, Latitud och longitud, indelning i grader och minuter.

 • Distansminutens ursprung.

 • Beräkningar av tid, fart och distans i sjökort.

 • Jämförelse och beräkningar med äldre enheter för volym, avstånd, längd, vikt och så vidare.

Musik

 • Sjömansvisor, halningsramsor, sånger i arbetsmoment.

 • Vattenmoln, enkel 4-stämmig kanon av Stefan Forssén som beskriver vattnets kretslopp.

 • Musikproduktion till elevernas egenproducerade bildmaterial.

Biologi

 • Marina ekosystem och näringskedjor.

 • Artkännedom, jämförelser mellan sött, bräckt och salt vatten.

 • Betydelse av biologisk mångfald för de marina ekosystemen.

Fysik

 • Meteorologi, studier av väderfenomen. Hur människans kunskap om väder och förmåga att läsa av väderfenomen för att göra enkla prognoser av väderlek varit avgörande för sjöfarande.

 • Stjärnhimlen och himlakropparnas rörelser, dess betydelse för sjöfarande vid ortsbestämning och navigering.

 • Sambanden mellan tryck och volym, komprimerad luft. Ljudets utbredning under vatten, ljudets förhållande till densitet. Livsviktig kunskap för dykeri-och ubåtsteknik.

 • Hävarmar, utväxling, block och taljor för tunga lyft vid lossning och lastning ombord samt vid hissande av segel.

Kemi

 • Kretsloppsmodell för vatten.

 • Eleverna inventera kemiska produkter, rengöringsmedel i hemmet och undersöker några verksamma kemiska ämnens påverkan på havet.

 • I samverkan med hem och konsumentkunskap undersöker matens innehåll och näringsämnen i en spisordning från ett svenskt örlogsfartyg.

 • Destillering av saltvatten, ett svar på varför haven är salta.

 • Nedbrytning av material i vatten, järn och trä.

 • Marinarkeolog och kemi, konserveringskemi. Till exempel fallstudie om skeppet Vasa på Vasamuseet.se (extern länk).

 • Vattnets betydelse som lösningsmedel och bärare av olika ämnen, experiment med växtplanta som vattnas med färgat vatten. Läs mer hos experimentarkivet.se (extern länk)

Geografi

 • Att lära geografi genom människors och varors rörelse genom historien. Att undersöka historiska handelsrutter och varors färdvägar. Följa de stora upptäcktsresande över haven. Göra egna kartor och där markera vägar för dessa rörelser över haven. Exempelvis svavel från Island till europeiskt fastland. Järn och tjära från Sverige till de stora sjönationerna i Europa, England och Holland. Färgämnet Indigos väg från Indien till Europa på 1700-talet. Te-import. Den transatlantiska slav- och bomullshandeln.

 • Jämförelser mellan historiska och moderna kartor. Exempelvis kartan Carta Marina (jpg) och nutida karta. Läs mer om Carta Marina på Wikipedia.org (extern länk) 

 • Studier av hur städer med lång historia ofta ligger vid kusten, flodmynningar eller vid floder för enklare transporter via vatten, samt vattnets och havens betydelse för människans utveckling, tillgång till mat och bevattningssystem.

 • Sambandet mellan hur svenska naturtillgångar såsom järnmalm, timmer, stenbrytning, cementtillverkning förändrat landskap och skapat grunden för samhällen, hamnar och sjötrafik.

 • Undersök närmiljön genom fältstudier och med hjälp av Fornsök som är Riksantikvarieämbetets sökfunktion över kända forn- och kulturhistoriska lämningar i Sverige på land och i vatten. Kanske finns en gammal skuthamn, ett gammalt stenbrott, eller äldre fornlämning nära er skola. Vad ger det för kunskap? Hur har den varit en del av de lokala resurserna? Gå till Fornsök (externlänk)

 • Den senaste istiden och dess avsmältning. Hur inlandsisen format landskap, höjt land och sänkt land på olika ställen runt Östersjön.

  Filmen "Istiden... nära havet vill jag bo" av Sveriges geologiska undersökning, visar hur inlandsisen smälte bort. Finns med svensk text. Gå till youtube.com (extern länk)

  Föreläsningen "Istiden i Sverige" av Marcus Henriksson, förklarar vad en istid egentligen är. Filmen är inte undertextad. Gå till youtube.com (extern länk)

  Lektionsmaterialet "Istiden" från Pedagogiskt center Helsingborg. Gå till filmiskolan.com (extern länk)

Religion

 • Olika kulturers sätt att se på människans förhållande till naturen och dess resurser. Skillnad mellan ursprungsbefolkningars naturetik och kolonisatörers syn på naturen och resurser.

 • Vad är att göra gott, att göra rätt för framtid och hållbarhet, vilket stöd finns i livsåskådningsläror för det?

Samhällskunskap 

 • Studier av FN:s deklarationer av de mänskliga rättigheterna, Haag- och Genevekonventionen angående folkrätt och krigets lagar. Jämför med några pågående eller kända konflikter i närtid. Balkankrigen, Rwanda, Irak, Syrien, Ukraina.

 • Rester av krig, krigens påverkan på kulturarv, världsarvsmiljöer, natur och ekosystem. Dumpning av krigsmateriel.

  Läs till exempel artikeln "Ny studie om spridningen av dumpat krigsmateriel söder om Gotland" av Gabrielle Vähämäki på SVT Nyheter. Publicerad 14 juli 2019. Gå till SVT Nyheter (extern länk)

  Texten "Ammunition och kemiska stridsmedel" som berättar om allt krigsmaterial som dumpades i Östersjön efter andra världskriget. Gå till Havet.nu (extern länk)

  Rapporten "Miljökonsekvenser av krig och konflikter" från FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut. Läs hela rapporten (extern länk)

  Debattartikeln "Hälften av alla världsarv hotas nu av exploatering" av Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF och Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet. Läs artikeln på WWF.se (extern länk)

 • Indoktrinering, påverkan och vilseledande information. Hur byggs en fiendebild upp? Skillnader förr och nu? Hur utnyttjar makthavare religion och bristande kunskap hos befolkningar för att skapa motiv och incitament för konflikter och krig.

Slöjd

 • Urholkning av trästycke, gör en modell av en forntida stockbåt.

 • Olika historiska tekniker för att väva tyg och tillverka exempelvis rep.

 • Gör en miniatyrkopia av en paddel från Tybrind Vig.

 • Undersök ålder på en gammal virkesbit genom dendrokronologi.

 • Gör egna bomärken på en träskiva.

 • Ull till ylle.

 • Bygg en trätunna från 1600-talet.

 • Snida en skoläst så du kan sy egna skinnskor.

 • Spår av bruksdesign från vår historia i nutida konsthantverk.

Andra bra tips

Slöjd Håller ger förslag på lektioner som hjälper eleverna att tänka, handla och göra konsumentsmart. Gå till slojdhaller.se (extern länk)

Svenska

 • Gör egna dokumentationer, kombinera text och bild, av historiska händelser och förlopp. Exempelvis ett fartygs historia från: Ekplanta till Marinarkeologiskt fynd på havets botten, via varvets stapelbädd och historiskt sjöslag.

 • Träna på muntliga berättelser genom att dramatisera ett vittnesmål från ett fartygs förlisning, exempelvis Resande man i Dyk i Historien.

 • Träna på argumenterande texter och insändare där Östersjöns hållbarhetsfrågor och kulturarvsfrågor är i fokus.

 • Erbjud skönlitteratur med historiskt tema för eleverna, högläsning.

  Insperaras av boktips från Vasamuseet (extern länk)

 • Ordkunskap, språk och ordbruk som beskriver vårt landskap, kust och havsmiljöer. Marina ord och uttryck.

  Läs mer om vanliga båttermer hos atlantica.se (extern länk)

Teknik

Teknikutvecklingsarbete i praktiken

Hållbar teknik

 • Workshop i hur vi ersätter dagens energilösningar med hållbara alternativ.
  Konstruera 3D-modeller av kända fartyg och vrak för utskrift i 3D, till egna dioramor.

 • Hållbarhetsarbete

  Lektionen "Följ T-shirten" visar hur ett klädesplagg blir till. Från råvara till avfall eller återvinning.

  Gå till naturskyddsföreningen (extern länk)

 • Föreläsning "En person kan göra skillnad" av Björn Fondén, Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling.

  Gå till youtube.com (extern länk)

 

Globala målen

LHU, lärande för hållbar utveckling, kombinerar kunskaper om miljö, hälsa, ekonomi och rättvisa. Med Vraks skolwebb ”Östersjöns klassrum” kompletterar vi LHU med kunskap om kulturarvet, hur vår historia lär oss om vårt bruk av resurser givna av geografi och natur.

Gå till FN.se (extern länk)

Gå till naturskyddsföreningen (extern länk)

Presentera klassens material

Vi håller just nu på att utvärdera en funktion för att ladda upp och dela material. Vill du att dina elevers material ska publiceras på Östersjöns klassrum? Mejla till Fredrik Lundgren på fredrik.lundgren@smtm.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12