Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Östersjön vårt hav och faktatexter

Mänskliga aktiviteter på och runt Östersjön har pågått i mer än 10 000 år. Marinarkeologiska lämningar och vår historia är de avgörande pusselbitarna för att kunna se och förstå hur vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv förhåller oss till resursen havet.

För att förstå hur våra aktiviteter påverkat havet negativt och hotar dess existens krävs grundläggande kunskaper om Östersjöns speciella förutsättningar, dess känslighet och miljöproblem.

Genom dessa grundläggande kunskaper om Östersjön är det enkelt för läraren att återkomma till vilka konsekvenser som mänsklig påverkan runt Östersjön kan innebära för Östersjöns miljö.

Eleven kan på det sättet stimuleras till att skapa egna analyser, slutsatser och ställningstaganden.

I ”Östersjön vårt hav” finns därför en enkel inledning för grundläggande förståelse om Östersjön som en del av jordens hav. 

Här finns också bra länkar till andra organisationer, myndigheter och aktörer som med Östersjöfokus vänder sig till skolan med ett mer fördjupat kunskapsmaterial, som ni lärare kan använda eller utveckla vidare för den egna undervisningen.

För att gå vidare och konkretisera frågorna och fördjupa kunskapen kring Östersjöns miljö, gå till lektionerna som handlar om:

 

 • Övergödning
 • Överfiske
 • Miljögifter

 

De tre delarna ger en grundläggande förståelse för de största hoten mot havsvattenmiljön i Östersjön. De är enkla att relatera och återkomma till när man vill föra bredare resonemang och tematisera undervisningen med flera ämnen.

Som ett inspirerande exempel se gärna Sunnadalskolans film om hur man jobbat med Östersjötema i samarbete med Vrak:

Vrak och Sunnadalskolan - se filmen här (15 min)

 

Fakta och uppgifter för lärare

 

Lärarhandledning åk1-6

Naturskyddsföreningen - Barnens Hav (extern länk)

 

Massor med fakta och inspiration om havet

Havet.nu - Nyheter, forskning och fakta om havet (extern länk)

 

Lärarhandledning, lärarmaterial

WWF Utbildning - för lärare (extern länk)

 

För lärare och elever i högstadiet och gymnasium om Östersjön:

 

Filmer, fakta, lärarhandledningar, uppgifter

Balticsea2020 - skolmaterial (extern länk)

 

Fakta om Östersjön.

WWF Östersjön - Vårt unika innanhav (extern länk)

 

Anknytning till läroplanen

Lgr 22

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 Biologi

Syfte

 • ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

 

Centralt innehåll Biologi

I årskurs 4–6

Natur och samhälle

Natur och miljö

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

 

Centralt innehåll Biologi

I årskurs 7-9

Natur och samhälle

Natur och miljö

 • Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa

 

Lgy 11

Naturkunskap

Syfte

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-22