Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Bilddäck, plast och avfall täcker havsbotten

Under ytan finns beviset för att vi använt haven som en soptipp i många år. Soporna på havets botten avger också gifter. Källa: Tony Holm/ Azote Library

Del 6: Miljögifter

Miljöföroreningar är alla de kemikalier och ämnen som kommer från oss människor, fabriker, jordbruk och avlopp. Vattendragen runt Östersjön för med sig dessa föroreningar ut i havet. De giftiga ämnena är vanliga i saker som vi använder i vår vardag. Till exempel kläder, mat, leksaker, möbler, bilar, datorer och telefoner.

Östersjön ett känsligt hav 

Det finns mycket föroreningar i Östersjön. Det beror på att det finns många olika länder och bor många människor, ca 90 miljoner, runt Östersjöns kuster. Havet har en liten vattenvolym. Alla gifter och föroreningar som människor släpper ut i havet får därför en hög koncentration. Dessutom är vattencirkulationen i Östersjön långsam. Det gör att det tar lång tid, ca 30 år, innan vattnet byts ut.

Östersjöns miljöer, särskilt grunda kustnära områden, är idag hotat av olika miljöföroreningar som kan skada växt- och djurlivet. Östersjön är på det viset ett väldigt känsligt och sårbart hav.

Växter, djur och människor drabbas 

Många farliga gifter lagras i slam, sand- och lerlager, så kallat sediment på Östersjöns botten. Där kan de ligga i många år. När bottensedimentet rörs runt utsätts havslevande växter och djur för gifterna.  

Bi79Biomagnifikation-1500.jpg

Mängden miljögift/kilo kroppsvikt ökar desto högre upp man kommer i näringspyramiden. Det innebär att de som befinner sig högst i näringspyramiden så som sälar, tumlare och vi människor drabbas värst. Källa: Skolvision.se 

Gift ökar i en näringspyramid

En del av gifterna lagras i fettvävnaden hos fiskar, havslevande däggdjur, fåglar och oss människor. De som äter mycket av de mindre djuren i havet får då i sig mer miljögifter. Det blir därför högst koncentrationer av gifter hos dem som befinner sig högst upp i näringspyramiden; sälar, tumlare, havsörnar och människor. 

Farliga gifter i Östersjön

Vanliga gifter i Östersjön är dioxiner, PCB, tungmetaller, insektsgifter, mikroplaster och läkemedel. Ämnen som gör kläder vattentäta och för att brandskydda saker är också mycket giftiga och hamnar i haven till slut. Gifterna kan orsaka många olika sjukdomar som till exempel diabetes, hjärtsjukdomar och cancer. De skadliga ämnena kan också leda till försämrat immunförsvar och problem med att få barn. Tyvärr hittar vi hela tiden nya gifter. Det beror på att vi människor ständigt utvecklar nya produkter som vi använder i vår vardag.

plastpåse i östersjön.png

Vissa av de gamla miljögifterna har minskat i Östersjön, men hela tiden upptäcks nya som är farliga både för djur och människor. I Östersjön blandas alla gifter med varandra och de farliga effekterna för allt levande blir svåra att förutse och förebygga. Foto: Tobias Dahlin/Azote Library

Förbud mot giftiga ämnen ger resultat 

Det är viktigt att tidigt upptäcka gifter som läcker ut i havet och påverkar olika näringskedjor. När vi gör det och förbjuder användning av dem minskar de sakta och blir då mindre farliga. Det finns sådana exempel där vi lyckats minska halterna av gifter. PCB-halterna i Östersjön var för 40 år sedan skadligt höga. Havsörnen drabbades hårt eftersom skalen på deras ägg blev för tunna, ungarna dog och det föddes inte tillräckligt med nya havsörnar. Vi lyckades rbjuda PCB och minska utsläppen och den negativa utvecklingen vände. Havsörnen har på detta sätt räddats från just dessa gifter. 

hkb_i4816f6f8.jpg

På 70-talet var Havsörnen utrotningshotad på grund av miljögifter. Gifterna förbjöds och havsörnen kunde räddas. Idag hotar nya miljögifter Östersjöns miljö. Havsörnens historia visar att vi kan förbättra miljön med insatser från oss människor. Forskning om vår miljö, regler och förbud av miljöfarliga ämnen är viktiga åtgärder. Foto: Henrik Karlsson/ Azote Library

Nya undersökningar visar också att de giftiga ämnena PCB och Dioxin minskar i strömmingen i Östersjön. Exemplet med havsörnen och minskade giftmängder i strömming ger oss hopp. När vi fattar rätt beslut så minskar miljöproblemen. Haven återhämtar sig och blir friskare. 

Vad kan du göra för att minska utsläpp av gifter och föroreningar i Östersjön?

 • Köp bara miljömärkta rengöringsmedel, märkta med svanen eller falken. Välj produkter som är biologiskt nedbrytbara.
 • Spola inte ned mediciner och kemikalier i toaletten.
 • Tvätta inte bilen hemma vid garaget eller vid ditt hus. Kemikalier och gifter rinner då ut i vattendrag och hav. Tvätta istället bilen i tvätthallar där tar de hand om det giftiga vattnet.
 • Häll inte bad-disk- och tvättvatten i naturen, särskilt inte i sjöar, vattendrag och hav.
 • Köp kläder som är gjorda av naturfiber såsom ekologisk bomull, ylle och lin.
 • Undvik plastförpackningar och påsar av plast.
 • Släng inte skräp i naturen. Plocka upp sådant som andra har slängt eller lämnat på fel ställe.
 • Minska användandet av privat bil, försöka att åka mer kollektivt eller samåk med andra.
 • Minska användandet av motorbåtar och fordon med vattenjetdrift
 • Diskutera problemen med andra. Påverka människor att leva mer miljövänligt.
 • Skaffa kunskap så att du kan hjälpa andra människor att förstå att vi måste hjälpas åt att rädda haven.

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-30